ابزار tools

در این پست ابزار مهمی که برای نرم افزار حسابداری مورد استفاده قرار میگیره رو قرار دادیم، اگر در زمینه ی حسابداری هم دنبال آموزش خوبی میگردید که به صورت رایگان هم باشه و توی بازار کار به دردتون بخوره، بهترین دوره آموزش حسابداری رو به رایگان در .اختیارتون قرار دادیم، برای دیدن آموزش رایگان حسابداری اینجا کلیک کنید..


دانلود نرم افزار انی دسک 

دانلو نرم افزار سوپریمو

دانلود نرم افزار تیم ویور 


دانلود نرم افزار بیمه

دانلود نرم افزار معاملات فصلی


دانلود نرم افزار باز کردن پورتهای فایروال

netsh advfirewall firewall show rule name=”IRANGIG_3307″ dir=in >nul || netsh advfirewall firewall add rule name=”IRANGIG_3307″ dir=in action=allow protocol=TCP localport=3307
netsh advfirewall firewall show rule name=”IRANGIG_3307″ dir=out >nul || netsh advfirewall firewall add rule name=”IRANGIG_3307″ dir=out action=allow protocol=TCP localport=3307

netsh advfirewall firewall show rule name=”IRANGIG_12345″ dir=in >nul || netsh advfirewall firewall add rule name=”IRANGIG_12345″ dir=in action=allow protocol=TCP localport=12345
netsh advfirewall firewall show rule name=”IRANGIG_12345″ dir=out >nul || netsh advfirewall firewall add rule name=”IRANGIG_12345″ dir=out action=allow protocol=TCP localport=12345

pause

irangig.com firewall inbound outbound port


ping ip -t -1 50000


check port is open or not
windows powershell

tmc ip -port 3307


ip & port scanner software 

PortQryUI


ems my manager for mysql ver 5.7.2 pass: www.p30download.com


SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;


find field in database – information schema

select f.table_name from information_schema.columns f
where f.table_schema=’db_name’
and f.column_name=’Field_name’


 تست  باز و بسته بودن پورتهای سیستم

netstat -a

تست سرعت شبکه داخلی با نرم افزار

https://openspeedtest.com/selfhosted-speedtest