علی(ع) و‌گزیده‌هایی از تاریخ

مظلوم چگونه درهم‌شکسته‌می‌شود

زنی ، زبیر را دید، گفت: مانند ماری است که زبان دور دهان می چرخاند. طلحه را دید گفت مثل دینار رومی است علی را دید و گفت:
“گویی خرد و دوباره شکسته بندی شده است”.

✔️ابوسعید آبی (یا آوی،ادیب ایرانی قرن چهارم و منسوب به آوه در نزدیکی ساوه) – کتاب “النثر الدّر”

🔸دستگاه تبلیغات در همه‌جا نفوذ ندارد

پس از شهادت #علی بن ابیطالب، عدی بن حاتم بر معاویه وارد شد. عمرو بن عاص و مردی از بنی وحید حاضر بودند. معاویه گفت: ای ابوظریف از علی چیزی در یادت مانده است؟!گفت روزی نیست که از علی یاد نکنم. معاویه گفت از دوستی علی چقدردل تو باقی است؟ گفت : تمام محبت او و هرگاه که یاد کنم فزونی گیرد. معاویه گفت: نام و یاد او را در دل ها محو خواهم کرد. عدی گفت:”قلوبنا لیست بیدک” : قلبهای ما در(تسخیر) دستان( قدرت و دستگاه تبلیغاتی) تو نیست!
✔️الفتوح (نسخه عربی)، ج ۲، ص ۸۰

🔸خودکامه و مخدوش کردن واقعیت

یکی از اخباریان نقل کرده است که به یکی از مردم شام که بصف بزرگان و خردمندان آنان بود گفته بود این ابوتراب (علی بن ابیطالب) کیست که امام(یکی از ائمه جماعت منصوب معاویه) او را بر منبر لعن می کند؟ پاسخ داده بود: گمان می‌کنم یکی از دزدان ایام فتنه بوده است!

✔️مروج‌‌الذهب و معادن‌الجوهر ( تاریخ مسعودی)
——————–
..من خود را در اختيارخداوند شما گذاشته‌ام که بتوانم حقوقي که بايد ادا کنم و واجباتي که بايد انجام دهم به نتيجه برسانم پس با من آنگونه که باستمگران سخن مي‌گوييد، سخن نگوييد.
سخنان خشمگيني را که ازعصباني‌ها شنيده ميشود و ازآنها پنهان مي دارند، ازمن مخفي نکنيد. از راه سازشکاري با من وارد نشويد.
فکر نکنيد که اگرمطلب حقي را گفتيد من ناراحت مي شوم.
من انتظار ندارم شما ازمن تجليل کنيد. زيرا کسي که از شنيدن حق ناراحت است و يا از درک عدالت عصباني مي شود، در اجراي حق و عدالت ناراحت‌تر خواهد بود.
ازگفتن حق و مشورت عادلانه چشم پوشي نکنيد.
من فکر مي‌کنم درحدي نيستم که اشتباه نکنم و به کارخود اطمينان ندارم، مگرآنکه خداوند مرا در کار نفس کفايت کند که ازمن برآن توانا‌تر است.
(نهج البلاغه خطبه ۲۱۶).

… از جمله حقوق من بر شما اين است که هرکجا اشتباه کردم آشکارا و مخفي پند و اندرزم بدهيد (نهج البلاغه خطبه ۳۴. ص،۸۸).
امام علی (ع)