قسمت 2 : تعریف دارایی در معادله حسابداری

قسمت 2 : تعریف دارایی

آموزش حسابداری قسمت 2 – تعریف دارایی در معادله حسابداری

دردومین جلسه از آموزش حسابداری رایگان  که به همت وب سایت نرم افزار حسابداری ایران گیگ جمع آوری شده به تعریف دارایی خواهیم پرداخت .

دارایی یعنی تمام دارایی های منقول و غیر منقول یک موسسه و یا یک شخص که معادله ی اساسی حسابداری بر اساس آن تعریف میگردد .

در اصل این معادله به این صورت تعریف می گردد که : دارایی = بدهی + سرمایه .

دارایی چیست؟

دارایی شامل موارد زیر می شود:

 • موجودی نقد
 • حسابهای دریافتنی (مبلغی که طلب دارید)
 • اثاثه و منصوبات (شامل تمامی اثاثه ها مانند میز و …)
 • زمین (نوعی اثاثه)
 • ساختمان (نوعی اثاثه)
 • تجهیزات (نوعی اثاثه)
 • پیش پرداخت (پرداخت پیش از دریافت خدمات)

شما می توانید از مقالاتی مانند  بهترین نرم افزار حسابداری ، نرم افزار حسابداری نیز استفاده کنید .

برای دستیابی به سایر قسمت ها می توانید از منوی زیر استفاده کنید .

 1. آموزش حسابداری قسمت 1 – تعریف حسابداری و حسابدار
 2. آموزش حسابداری قسمت 2 : تعریف دارایی در معادله حسابداری
 3. آموزش حسابداری قسمت 3 : بدهی و سرمایه در معادله حسابداری
 4. آموزش حسابداری قسمت 4 : سطوح حساب ها در حسابداری
 5. آموزش حسابداری قسمت 5 تعریف T حسابها در حسابداری
 6. آموزش حسابداری  قسمت 6 : بدهکار و بستانکار در حسابداری
 7. آموزش حسابداری قسمت 7 : حل تمرین معادله اساسی حسابداری

نرم افزار حسابداری رایگان
انواع نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری اندروید
بهترین نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری شرکتی
نرم افزار حسابداری چیست
نرم افزار حسابداری شخصی
نرم افزار حسابداری موبایل