مفهوم Coupling

مفهوم Coupling

یکی از اتفاقات بد که کم و بیش در هر پروژه ای به مرور پیش می آید، Coupling می باشد. جلوگیری از وقوع Coupling انرژی زیادی را از تیم توسعه خواهد گرفت و کار دشواری است. تیم ها و نفرات تازه کار از Coupling رنج می برند بدون آنکه از آن اطلاعی داشته باشند.
مفهوم Coupling به این معنا است که کلاس های مختلف، متد های مختلف، ماژول های مختلف تا چه میزان در هم تنیده و به هم وابسته اند. تنیدگی کد ها موجب می شود، تا هر تغییری در هر قسمتی، باعث بروز رفتارهای ناصحیح، از کار افتادگی و عدم کامپایل بخش هایی از برنامه شود که فکرش را هم نمی کنید.
وجود Coupling در نرم افزار ها موجب می شود تا هنگام تغییری در متد مربوط به کاربران، قسمتی از کد مربوط به انبارداری کامپایل نشود و یا قسمتی در سیستم سفارشات دچار خطای Run Time شود.
به تعبیری وجود Coupling موجب می شود هر تغییری در سیستم موجب اثری به نام Ripple Effect و یا تغییرات موجی در نرم افزار شما شود. در نتیجه تغییر در سیستم های Coupled پر هزینه بوده و با عواقب غیرقابل پیشبینی رو به رو خواهد شد. همچنین گسترش این سیستم ها با دشواری مواجه خواهد بود.

* اگر کد شما دارای Coupling و وابستگی کمی باشد، به کد شما
Loosely Coupled گفته می شود، که نشان دهنده هنر مهندسی شما است.
* اگر کد شما دارای Coupling و وابستگی بالایی باشد، به کد شما Tightly Coupled گفته می شود.

irandotnet