مقایسه دو تاریخ در دلفی

مقایسه دو تاریخ در دلفی به صورت زیر است

اگر میخواهید دو تاریخ را در دلفی با هم مقایسه کنید .

مقایسه دو تاریخ در دلفی

function TForm6.moghayesetarikh(tarikh1, tarikh2: string): string;
begin

if tarikh1.length = tarikh2.length then
begin
if tarikh1 > tarikh2 then
result := tarikh1;

if tarikh1 < tarikh2 then
result := tarikh2;
exit;
end;
showmessage(‘دو کلمه نا متقارن هستند و قابل ارزیابی با هم نیستند’);

end;