پیدا کردن فیلد در دیتا بیس mysql

برای پیدا کردن فیلد در دیتا بیس باید از information.schema کمک گرفت .

پیدا کردن Field در Database

 

 


SELECT DISTINCT TABLE_NAME, COLUMN_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE column_name LIKE ‘%field_name%’
AND TABLE_SCHEMA=’Database_Name’


غیر فعال کردن foreignkey در دیتا بیس

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;