کدنویسی dry

کدنویسی dry

آموزش کدنویسی dry

آموزش کدنویسی dry

تکراری بودن کدها می‌تواند برنامه‌نویس‌ها را دچار دردسرهای بزرگی کند. این کار نه تنها تغییر کد را سخت‌تر می‌کند (چون شما مجبور هستید همه جاهایی را که یک کار را انجام می‌دهند پیدا کنید)، بلکه بالقوه امکان ایجاد خطاهای جدی و سخت‌کردن کار برنامه‌نویس‌های جدید را هم دارد. با پیروی از اصل DRY یا همان Don’t Repeat Yourself (خودتان را تکرار نکنید) در طول چرخه تولید یک سیستم (نیازمندی‌های کاربران[۱]، طراحی، کدنویسی، آزمون واحد[۲] و مستند سازی)، یک کد تمیزتر با قابلیت نگهداری بالاتر خواهید داشت. به خاطر داشته باشید که این مفهوم از Copy-Paste فراتر رفته و هدفش حذف تمام رفتارها و عملکردهای تکراری سیستم است. کپسوله‌سازی اشیا[۳] و کد با اسنجام[۴] بالا می‌تواند در کاهش تکرار نقش به سزایی داشته باشد.

[۱] User Stories

[۲] Unit Test

[۳] Object Encapsulation

[۴] Cohesion